Tag Archives: theoretische vraagstelling

Scriptie schrijven: probleemstelling, vraagstelling en doelstelling

Een duidelijke probleemstelling (of hypothese) en/of vraagstelling zijn belangrijk om de doelstelling van uw scriptie te verduidelijken. Zowel de probleem- en vraagstelling, als de doelstelling zijn dus belangrijke richtingaanwijzers voor het verdere onderzoek(sverslag). In dit artikel wordt getracht aan te geven wat het verschil is tussen de drie stellingen en worden adviezen gegeven voor het formuleren van de drie stellingen.

Verschil tussen de probleemstelling, vraagstelling en doelstelling
Het is lastig om het verschil tussen de probleem- en vraagstelling aan te geven. Vaak is de vraagstelling een concretisering van de probleemstelling. Een vraagstelling vloeit vaak voort uit een probleemstelling. Het verschil tussen de probleem- en vraagstelling kan dus het abstractieniveau zijn. De probleemstelling is abstracter van aard, dan de vraagstelling. Er is echter ook nog een ander verschil. In de puurste zin van het woord is een probleemstelling een stelling die waar, of niet waar is. Waar een vraagstelling een vraag is, is de probleemstelling te beamen of juist niet. Een vraagstelling kun je vaak weer verdelen in een theoretische vraagstelling, empirische vraagstelling en analytische vraagstelling.

 • De theoretische vraagstelling is de vraagstelling die vanuit de theorie, de literatuur te beantwoorden is. Om de theoretische vraagstelling te beantwoorden moet je literatuuronderzoek doen.
 • De empirische vraagstelling is de vraagstelling die vanuit je experiment te beantwoorden is. Om de empirische vraagstelling te beantwoorden moet je een empirisch onderzoek doen.
 • De analytische vraagstelling is te beantwoorden door je theorie te vergelijken met de uitkomsten van je onderzoek, je experiment.

De oplossing voor het probleem in de probleemstelling, of het antwoord op de vraagstelling is vaak de doelstelling van de scriptie en het onderzoek. Naast een voldoende resultaat voor een scriptie, wordt vaak een hoger doel nagestreefd. Dit kan bijvoorbeeld het ontwikkelen van een theorie zijn, of het formuleren van adviezen. Formuleer de probleem en/of vraagstelling concreet. De doelstelling hoeft niet expliciet in de scriptie vermeld te worden, zo lang de schrijver duidelijk weet wat hij/zij met het onderzoek wil bereiken. Binnen toegepast onderzoek uitgevoerd voor een opdrachtgever moet de doelstelling wel worden opgenomen. Vaak is de doelstelling het doen van aanbevelingen aan de betreffende opdrachtgever.

Adviezen bij het schrijven van een probleemstelling, vraagstelling en doelstelling
Zoek naar een algemeen probleem wat aan de lezer te presenteren is.

 • Presenteer het probleem al in één van de eerste alinea’s van de inleiding.
 • Houd met de formulering van de vraag- en probleemstelling rekening met de conclusie’s, doelstelling(en) en thema van de scriptie.
 • Conclusies moeten bij de probleemstelling passen. Je conclusie is een bevestiging, of falsifiering van je probleemstelling
 • Gebruik de probleemstelling als kapstok.
 • Maak duidelijk waarom het probleem belangrijk is.
 • Neem de vrijheid een deelprobleem te belichten.
 • Maak duidelijk dat het deelprobleem is afgeleid van een groter probleem.
 • Het is zinnig om een doelstelling te formuleren.
 • Formuleer kort, bondig en concreet.

Lees ook

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Leer sneller en beter te leren

10 studietips voor (aankomende) studenten

Literatuurverwijzingen (APA) en literatuurlijst scriptie/verslag

Scriptie: het plan van aanpak (PvA), projectplan

Hoe schrijf je een scriptie? Scriptie schrijven

Bronnen:

Sadrijn, K (1991). Scripties schrijven. Houtem/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.
P Verschuren, Doorewaard H (2010) Het ontwerpen van een onderzoek. Boom/Lemma uitgevers

Scriptie schrijven: hoe schrijf je een scriptie?

Aan het einde van een HBO en WO-opleiding moet een scriptie over een afstudeeronderwerp geschreven. Hoewel het wetenschappelijke schrijven gedurende de opleiding wel is geoefend, blijft het schrijven van een scriptie lastig. De basis van een goede afstudeerperiode en -scriptie is een goed plan van aanpak. In dit artikel wordt de scriptie-indeling beschreven. Ook wordt beschreven wat in elk hoofdstuk van de scriptie moet worden beschreven.

Een scriptie is kort gezegd een soort verslag van een onderzoek. Dat onderzoek kan zowel een empirisch onderzoek als een literatuuronderzoek zijn. Om goed en deugdelijk onderzoek te doen moet eerst een goed plan van aanpak worden geschreven. In het plan van aanpak staan onder andere alle stappen die de onderzoeker moet gaan volgen.

Indeling van de scriptie
In de scriptie horen de volgende delen/hoofdstukken terug te komen:

 • Omslagpagina
 • Titelblad
 • Voorwoord
 • Samenvatting
 • Inhoudsopgave
 • Inleiding
 • Methoden/werkwijze
 • Resultaten
 • Conclusie
 • Discussie
 • Verklarende woordenlijst
 • Literatuurlijst
 • Bijlagen

Omslagpagina en titelblad
De omslagpagina is de eerste bladzijde van de scriptie. Draag er zorg voor dat de scriptie een pakkende titel heeft, die ook op het onderwerp van de scriptie slaat. Vermeld duidelijk je naam, studentnummer en afstudeerrichting. Op het titelblad worden naast de informatie op de omslag ook de namen en faculteiten van de afstudeerbegeleiders en praktijkbegeleiders vermeld en de datum van afstuderen.

Voorwoord van een scriptie
Het voorwoord wordt eigenlijk als laatste geschreven. Hierin mag je mensen bedanken en vermelden wat de afstudeerperiode heeft betekend voor je. Het voorwoord mag persoonlijk van aard zijn. Het voorwoord is het enige onderdeel van je scriptie wat persoonlijk van aard mag zijn.

Samenvatting van een scriptie
De samenvatting wordt bijna op het laatst geschreven. De samenvatting schrijf je pas, als je alle andere onderdelen van je scriptie hebt afgerond. In de samenvatting wordt kort, bondig en zakelijk de kern van de scriptie beschreven. Beschrijf in je samenvatting in ieder geval de probleemstelling, doelstelling en vraagstelling. Beschrijf daarnaast zeer kort de gebruikte methode, de belangrijkste resultaten en je conclusie. In de samenvatting is het zinnig om de indeling aan te wenden hoe deze ook in de rest van de scriptie is gebruikt. De samenvatting mag niet langer zijn dan 1 pagina. Het is gebruikelijk om naast een Nederlandse samenvatting, ook een Engelse samenvatting (summary of abstract) op te nemen.

Inhoudsopgave van een scriptie
De inhoudsopgave geeft duidelijk aan waar de hoofdstukken zijn te vinden. Schrijf voor de paginanummers geen “pag” of “blz”. Beperk het aantal afkortingen in de scriptie overigens tot een absoluut minimum. Voor hoofdstukken staan normale cijfers. Voor de bijlagen staan Romeinse cijfers. Het is handig om te starten met het schrijven van een inhoudsopgave. Je inhoudsopgave kun je gebruiken als een kapstok voor de rest van je scriptie. Zo kun je zien waar je overal aandacht aan wilt besteden en wat een logische volgorde is.

Inleiding van een scriptie
In de inleiding wordt kort de relevantie en aanleiding van het afstudeeronderwerp gegeven. De relevantie en aanleiding geven aan waarom het zinnig is om aandacht te besteden aan het afstudeeronderwerp. Vervolgens worden de probleemstelling, vraagstelling en doelstelling beschreven. De probleemstelling is ALTIJD een stelling, geen vraag. Je kunt er ook voor kiezen om een hoofdvraagstelling in plaats een probleemstelling te formuleren. Vervolgens kun je op basis van deze hoofdvraagstelling een theoretische vraagstellingempirische vraagstelling en een analytische vraagstelling formuleren. Je doelstelling binnen toegepast onderzoek is meestal het doen van aanbevelingen aan de opdrachtgever. Binnen fundamenteel onderzoek is de doelstelling achter een bepaald mechanisme te komen. Verder geef je in de inleiding aan waar de andere hoofdstukken over gaan.

Methoden/werkwijze van een scriptie
In het hoofdstuk methoden/werkwijze wordt zakelijk de werkwijze en de gebruikte materialen van het onderzoek beschreven. Hier kan men zich verhalen op het plan van aanpak wat eerder bij de start van het onderzoek is opgesteld. Beschrijf duidelijk met welke zoekvragen en in welke zoekmachines en bibliotheken literatuur is gezocht, wanneer een literatuurstudie wordt geschreven. Beschrijf welke meetmethoden gebruikt zijn en welke statistische analyses nodig zijn geweest, wanneer een experimentele studie wordt beschreven. Beschrijf ook waarom je voor bepaalde methoden kiest. Zijn bepaalde methoden beter, gevoeliger om betrouwbare resultaten te krijgen etc… Binnen de methoden beschrijf je dus de validiteit en betrouwbaarheid van bepaalde testen. Binnen het hoofdstuk methoden is het belangrijk dat je onderzoek reproduceerbaar is. Reproduceerbaar en een hoge reproduceerbaarheid betekent dat een andere onderzoeker met jouw gebruikte methoden vergelijkbare resultaten moet krijgen. Wanneer je vragenlijsten of enquetes hebt gebruikt, dan neem je deze op in de bijlagen. Je verwijst echter wel in je hoofdstuk methode naar deze vragenlijsten en enquetes.

Resultaten van een scriptie
In het hoofdstuk resultaten worden de uitkomsten van het onderzoek beschreven. Beschrijf alleen de belangrijkste en opmerkelijkste resultaten. Beschrijf in de eerste plaats de primaire bevindingen en vervolgens de secundaire bevindingen. Overige resultaten kunnen in de bijlagen worden beschreven. Verbindt geen conclusie aan de resultaten. Deze worden in het hoofdstuk “Conclusie” beschreven. Wanneer je figuren en tabellen in je resultaten gebruikt, verwijs hier dan duidelijk naar in je tekst en geeft de figuren en tabellen een duidelijke titel.

Conclusie en discussie van een scriptie
In de conclusie worden de resultaten geïnterpreteerd en aan een beredenering verbonden. De conclusie is echter ook gebaseerd op de beschikbare literatuur over het betreffende onderwerp. Zorg in de conclusie voor een overtuigend betoog.
In de discussie wordt beschreven wat tekortkomingen van het onderzoek zijn en hoe deze in de toekomst opgelost moeten worden. Ook worden in het hoofdstuk discussie suggesties voor verder onderzoek gedaan. Ook kun je in de discussie ingaan op onderzoeken die tot een andere conclusie zijn gekomen, maar waar mogelijk minder goede methoden zijn gebruikt. Tenslotte kun je in de discussie de relevantie voor de praktijk beschrijven.

Verklarende woordenlijst van een scriptie
In de verklarende woordenlijst worden moeilijke woorden en begrippen toegelicht.

Literatuurlijst van een scriptie
In de literatuurlijst worden alle bronnen opgesomd. De gebruikte literatuur kan op de APA- of de Vancouvermethode worden genoteerd. De bronnen kunnen in alfabetische volgorde of op volgorde van verwijzen worden genoteerd.

Bijlagen
De bijlagen worden altijd voorzien van een Romeins cijfer en een duidelijke titel. In de verschillende hoofdstukken moet duidelijk worden verwezen naar de bijlagen.

Tot slot
Tracht zo zakelijk mogelijk te schrijven in de scriptie. Vermijd “je”, “jou”, “ik”, “hij”, “zij”, “ons” etc. Verwijs in je tekst duidelijk naar grafieken, tabellen, de verklarende woordenlijst en bijlagen. Verder wil ik je erg veel succes wensen. Hopelijk heb je iets aan dit artikel gehad.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

Scriptie: probleemstelling, vraagstelling en doelstelling

Literatuurverwijzingen (APA) en literatuurlijst scriptie/verslag

Scriptie: het plan van aanpak (PvA), projectplan

Bronnen:

P Verschuren, Doorewaard H (2010) Het ontwerpen van een onderzoek. Boom/Lemma uitgevers

 

Continue reading Scriptie schrijven: hoe schrijf je een scriptie?