Tag Archives: scriptie vraagstelling

Scriptie schrijven: probleemstelling, vraagstelling en doelstelling

Een duidelijke probleemstelling (of hypothese) en/of vraagstelling zijn belangrijk om de doelstelling van uw scriptie te verduidelijken. Zowel de probleem- en vraagstelling, als de doelstelling zijn dus belangrijke richtingaanwijzers voor het verdere onderzoek(sverslag). In dit artikel wordt getracht aan te geven wat het verschil is tussen de drie stellingen en worden adviezen gegeven voor het formuleren van de drie stellingen.

Verschil tussen de probleemstelling, vraagstelling en doelstelling
Het is lastig om het verschil tussen de probleem- en vraagstelling aan te geven. Vaak is de vraagstelling een concretisering van de probleemstelling. Een vraagstelling vloeit vaak voort uit een probleemstelling. Het verschil tussen de probleem- en vraagstelling kan dus het abstractieniveau zijn. De probleemstelling is abstracter van aard, dan de vraagstelling. Er is echter ook nog een ander verschil. In de puurste zin van het woord is een probleemstelling een stelling die waar, of niet waar is. Waar een vraagstelling een vraag is, is de probleemstelling te beamen of juist niet. Een vraagstelling kun je vaak weer verdelen in een theoretische vraagstelling, empirische vraagstelling en analytische vraagstelling.

 • De theoretische vraagstelling is de vraagstelling die vanuit de theorie, de literatuur te beantwoorden is. Om de theoretische vraagstelling te beantwoorden moet je literatuuronderzoek doen.
 • De empirische vraagstelling is de vraagstelling die vanuit je experiment te beantwoorden is. Om de empirische vraagstelling te beantwoorden moet je een empirisch onderzoek doen.
 • De analytische vraagstelling is te beantwoorden door je theorie te vergelijken met de uitkomsten van je onderzoek, je experiment.

De oplossing voor het probleem in de probleemstelling, of het antwoord op de vraagstelling is vaak de doelstelling van de scriptie en het onderzoek. Naast een voldoende resultaat voor een scriptie, wordt vaak een hoger doel nagestreefd. Dit kan bijvoorbeeld het ontwikkelen van een theorie zijn, of het formuleren van adviezen. Formuleer de probleem en/of vraagstelling concreet. De doelstelling hoeft niet expliciet in de scriptie vermeld te worden, zo lang de schrijver duidelijk weet wat hij/zij met het onderzoek wil bereiken. Binnen toegepast onderzoek uitgevoerd voor een opdrachtgever moet de doelstelling wel worden opgenomen. Vaak is de doelstelling het doen van aanbevelingen aan de betreffende opdrachtgever.

Adviezen bij het schrijven van een probleemstelling, vraagstelling en doelstelling
Zoek naar een algemeen probleem wat aan de lezer te presenteren is.

 • Presenteer het probleem al in één van de eerste alinea’s van de inleiding.
 • Houd met de formulering van de vraag- en probleemstelling rekening met de conclusie’s, doelstelling(en) en thema van de scriptie.
 • Conclusies moeten bij de probleemstelling passen. Je conclusie is een bevestiging, of falsifiering van je probleemstelling
 • Gebruik de probleemstelling als kapstok.
 • Maak duidelijk waarom het probleem belangrijk is.
 • Neem de vrijheid een deelprobleem te belichten.
 • Maak duidelijk dat het deelprobleem is afgeleid van een groter probleem.
 • Het is zinnig om een doelstelling te formuleren.
 • Formuleer kort, bondig en concreet.

Lees ook

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Leer sneller en beter te leren

10 studietips voor (aankomende) studenten

Literatuurverwijzingen (APA) en literatuurlijst scriptie/verslag

Scriptie: het plan van aanpak (PvA), projectplan

Hoe schrijf je een scriptie? Scriptie schrijven

Bronnen:

Sadrijn, K (1991). Scripties schrijven. Houtem/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.
P Verschuren, Doorewaard H (2010) Het ontwerpen van een onderzoek. Boom/Lemma uitgevers

Scriptie schrijven: het plan van aanpak (PvA), projectplan

Afstuderen is meestal de laatste en zwaarste horde die je in een studie moet nemen. Meestal wordt een onderzoek gedaan, waarop wordt afgestudeerd. Onderzoek doen en daarover een scriptie schrijven is een hele opgave. Het schrijven en maken van een goed plan van aanpak (PvA) ook wel projectplan genoemd, zorgt ervoor dat een afstudeerperiode vlekkeloos verloopt. In dit artikel wordt kort beschreven waaraan een plan van aanpak (projectplan) moet voldoen.

Onderdelen van een plan van aanpak (projectplan)
Met een goed plan van aanpak (op basis van een goed plan van aanpak) moet het mogelijk zijn het onderzoek uit te kunnen voeren, zonder extreem veel van het onderzoek af te weten. Het plan van aanpak is als het ware een navigatiesysteem dat je helpt om je doel (het doen van goed onderzoek en een goede scriptie schrijven) te bereiken.
Een plan van aanpak bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Aanleiding en relevantie
 • Doelstelling
 • Probleemstelling
 • Onderzoeksvragen (dit kunnen theoretische, empirische en analytische vraagstellingen zijn)
 • Betrokken partijen
 • Werkwijze
 • Activiteitenplanning
 • Kosten
 • SWOT-analyse
 • Evaluatie

In de volgende paragrafen wordt ingegaan wat in elk deel van het plan van aanpak moet terugkomen.

Aanleiding en relevantie
Beschrijf in de aanleiding waarom je onderzoek wilt gaan doen naar het desbetreffende onderwerp. Dit kan bijvoorbeeld persoonlijke interesse zijn. Zoek je echter een opdrachtgever die je onderzoek moet gaan financieren, dan zal deze niet onder de indruk zijn van persoonlijke motieven. Een opdrachtgever kan wel gevoelig zijn voor de sociale, maatschappelijke en/of economische relevantie van je onderzoek. In een plan van aanpak is het gebruikelijk om de relevantie van je onderzoek te beschrijven.

Doelstelling
In de doelstelling beschrijf je wat je met het onderzoek wilt gaan bereiken. Hierin verwijs je weer terug naar je aanleiding. Binnen een fundamenteel onderzoek is de doelstelling vaak het beter begrijpen van een bepaald mechanisme. Binnen toegepast onderzoek uitgevoerd voor een opdrachtgever is je doelstelling vaak het doen van aanbevelingen.

Probleemstelling
De probleemstelling is het hart van je onderzoek. De probleemstelling tracht je te bevestigen of te ontkrachten, dit ligt aan je eigen visie en de beschikbare wetenschappelijke literatuur. Je probleemstelling is altijd een stelling die met “waar” of “niet waar” is te beantwoorden. Je probleemstelling operationaliseer (splits je uit) je met een aantal onderzoeksvragen.

Onderzoeksvragen
Met je onderzoeksvragen operationaliseer en concretiseer je de probleemstelling. Elke onderzoeksvraag moet antwoord geven op hoe, waarom, wanneer, hoeveel etc? Binnen je hoofdvraagstelling kun je een verdeling maken van een theoretische vraagstellingempirische vraagstelling en analytische vraagstelling.

Betrokken partijen
Beschrijf in dit deel van je plan van aanpak wie allemaal belangrijke partijen zijn in je afstudeerfase. Beschrijf in wat voor organisatie deze personen werkzaam zijn, wat de mailadressen en telefoonnummers zijn van deze personen. Beschrijf ook het soort organisatie waar deze personen werkzaam zijn.

Werkwijze
In het hoofdstuk werkwijze beschrijf je hoe je gaat onderzoeken. Welke meetmethoden ga je aanwenden om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden? Met welke mensen ga je praten? Welke literatuur ga je zoeken en in welke zoekmachines (pubmed, medline, cochrane)? Beschrijf in je plan van aanpak duidelijk welke activiteiten je gaat verrichten en hoeveel tijd je daarvoor nodig hebt. Beschrijf dit per week.
Als je in een duo afstudeert, verdeel dan de activiteiten ook in je plan van aanpak. Ook vermeld je met wie je wanneer gaat praten voor je onderwerp.

Activiteitenplanning
In je activiteitenplanning beschrijf je niet alleen wat je gaat doen, maar ook wanneer en met wie. Met behulp van je activiteitenplanning kun je zien of je onderzoek op schema ligt.

Kosten
In het onderdeel kosten van je plan van aanpak neem je op wat je totale onderzoek gaat kosten. De kosten kun je uitdrukken in geld, maar ook materialen, mankracht, uren etc…

SWOT-analyse
In de SWOT-analyse beschrijf je je sterktes (S van SWOT), zwaktes (Weakness, W van SWOT). Ook beschrijf je de externe kansen (Oppurtunities, O van SWOT) en bedreigingen (Threats, T van SWOT). Ook beschrijf je voor de sterktes en kansen hoe deze bijdragen aan het goed afronden van je onderzoek. Ook beschrijf je welke maatregelen je neemt om de zwaktes en bedreigingen tegen te gaan, om zo je onderzoek goed af te ronden.

Evaluatie
In je evaluatie beschrijf je hoe je gaat evalueren. Beperk je niet tot de evaluatie van je product alleen, maar tracht ook het proces te evalueren en als je in een duo afstudeert, evalueer elkaar dan ook.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

Scriptie: probleemstelling, vraagstelling en doelstelling

Hoe schrijf je een scriptie? Scriptie schrijven

Literatuurverwijzingen (APA) en literatuurlijst scriptie/verslag