Tag Archives: scriptie schrijven

Scriptie schrijven: verslag van een literatuuronderzoek

Net als met een verslag van een empirisch onderzoek start het literatuuronderzoek met een inleiding en eindigt met een discussie. Tevens bevat een literatuuronderzoek een samenvatting en literatuurlijst. Er bestaan twee belangrijke vormen van literatuuronderzoek. In dit stuk wordt kort beschreven hoe een verslag van een literatuuronderzoek er uit kan zien.

Vormen van literatuuronderzoek
Er zijn twee belangrijke vormen van literatuuronderzoek. Het literatuuroverzicht en de theoretische analyse.

Het literatuuroverzicht
Bij een literatuuroverzicht wordt het probleem in de inleiding gegeven en verduidelijkt. Eerder uitgevoerd onderzoek moet objectief worden beschouwd. Verbanden, tegenstrijdigheden, ontbrekende informatie en inconsistenties in de beschreven literatuur moet worden beschreven. Er moeten suggesties worden gegeven voor vervolgonderzoek. Heeft het literatuuronderzoek de vorm en opzet van een literatuuroverzicht, dan wordt met name de huidige stand van zaken weergegeven.

De theoretische analyse
De theoretische analyse kent overeenkomsten met het literatuuroverzicht. In een theoretische analyse moet echter de bestaande theorie worden bijgesteld, verfijnd, ontwikkeld of ontkracht worden. Bij beide vormen moeten de gegevens echter duidelijk worden geordend. Heeft het literatuuronderzoek de vorm en opzet van een theoretische analyse, dan moeten suggesties gedaan worden om de gangbare theorie bij te stellen.

De inleiding van een literatuuronderzoek
In de inleiding van een literatuuronderzoek moet de probleemstelling worden gegeven. Het probleem mag van algemeen naar specifiek worden beschreven. Om op deelproblemen in te gaan, mag gebruik worden gemaakt van onderzoeksvragen. Hierin moet echter wel de relatie met het hoofdprobleem naar voren komen.

Wanneer de methode kort beschreven kan worden, dan mag deze in de inleiding beschreven worden. Wanneer dit echter niet het geval is, dan moet de methode in een apart hoofdstuk van de scriptie of bij aanvang van elk nieuw deelprobleem worden beschreven. Omdat het literatuuronderzoek geen vaste indeling kent, is het zeer verstandig een leeswijzer te gebruiken. De leeswijzer moet in de inleiding worden gegeven. De leeswijzer is een opsomming van de opbouw van het literatuuronderzoek.

Adviezen

 • Formuleer de probleemstelling in de inleiding.
 • Maak gebruik van trechtervormige redeneringen.
 • Als de methode kort beschreven kan worden, doe dat dan in de inleiding.
 • Maak gebruik van een leeswijzer.

De discussie van een literatuuronderzoek
De discussie van een literatuuronderzoek is een spiegelbeeld van de inleiding. In de discussie wordt van specifiek naar algemeen geredeneerd. Bevindingen worden in een steeds breder kader gezet. In de discussie wordt tevens beschreven of het probleem uit de inleiding is opgelost.
Omdat overal in het literatuuronderzoek bevindingen en interpretaties worden gedaan, heeft dit gevolgen voor de naamgeving van het laatste hoofdstuk. Het laatste hoofdstuk kan ook “Discussie en aanbevelingen” worden genoemd, omdat ook suggesties voor vervolgonderzoek kunnen worden gegeven. Naast aanbevelingen voor vervolgonderzoek, mogen in een praktijkgericht toegepast onderzoek ook aanbevelingen voor de praktijk worden gedaan.

De literatuurlijst van een literatuuronderzoek
Net zoals bij een verslag van een empirisch onderzoek worden slechts de boeken en artikelen in de literatuurlijst gegeven, waarnaar in de tekst wordt verwezen. Een literatuurlijst kan op de APA-methode, of Vancouvermethode worden opgezet.

De samenvatting van een literatuuronderzoek
De samenvatting moet los van de hoofdtekst gelezen kunnen worden. Probleemstelling, wijze van redeneren en conclusies moeten kort worden beschreven. Tevens moet de doelstelling van het literatuuronderzoek expliciet in de samenvatting worden gegeven.

Algemene adviezen

 • Een literatuuronderzoek is een redenering. Laat dus duidelijk zien hoe wordt geredeneerd.
 • Geef in de inleiding de probleemstelling. Laat zien hoe de gebruikte en geanalyseerde literatuur de oplossing geeft voor het probleem.
 • Trechter in het begin en eind van het verslag.
 • Belicht het probleem vanuit verschillende invalshoeken.
 • Gebruik een leeswijzer; maak duidelijk wat, wanneer wordt gedaan.
 • Laat regelmatig in het verslag zien wat er nu is bereikt.
 • Voor een grotere samenhang kunnen deelproblemen worden gepresenteerd.
 • Gebruik hoofdstuktitels om de lezer te leiden.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Scriptie: probleemstelling, vraagstelling en doelstelling

Hoe schrijf je een scriptie? Scriptie schrijven

Literatuurverwijzingen (APA) en literatuurlijst scriptie/verslag

Scriptie: het plan van aanpak (PvA), projectplan

Bronnen:

Sadrijn, K (1991). Scripties schrijven. Houtem/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.

Scriptie schrijven: schrijven van teksten

Schrijven van een scriptie kan erg boeiend, maar ook erg lastig zijn. Schrijven van een scriptie is echter te leren. Je dient wel veel te oefenen. Schrijven wordt makkelijker als je het methodisch en systematisch aanpakt.

Schrijven is constant je tekst corrigeren
Niet iedereen heeft een vlotte pen. Schrijven kan erg tijdrovend zijn. Teksten die u heeft geschreven, zijn vaak niet direct perfect (net zoals deze tekst) en dienen vaak als leidraad voor de uiteindelijke tekst. Als u bovenstaande regels accepteert, zal het schrijven u minder frustreren en uiteindelijk plezier opleveren.

Literatuur en een literatuurlijst aanleggen
Wanneer u bruikbare literatuur heeft gevonden, is het verstandig direct de bron te documenteren. Zo weet u wat u heeft gebruikt en waar het vandaan komt. Tevens is het gebruiken van al bestaande teksten, zonder deze op te nemen in een literatuurlijst strafbaar. U maakt zich dan schuldig aan plagiaat. Zodra u bruikbare teksten vindt, noteer dan de naam van de auteur, jaar van publicatie, titel van het boek of artikel, plaats van uitgifte en naam van de uitgever. De combinatie van auteursnaam en jaartal in uw verwijzing betekent dat u in de literatuurlijst op alfabetische wijze de literatuur opsomt.

Tijdsbesteding
Voor het schrijven van een scriptie dient u ruim de tijd te nemen. Minimaal 15 tot 20 procent van de totale projecttijd gebruikt u om de uiteindelijke scriptie te schrijven. De rest van de tijd gebruikt u voor het zoeken van literatuur, uitvoeren van het onderzoek etc.
Wanneer u in teamverband werkt, is het verstandig om 20 tot 30 procent van de totale projecttijd te reserveren voor het schrijven van de scriptie.

Adviezen voor het schrijven van een scriptie

 • Reserveer voldoende tijd voor het schrijven van een scriptie.
 • Houd rekening met herschrijven.
 • Maak gebruik van hulpmiddelen.
 • Begin gewoon met schrijven, ondanks een mogelijk gebrek aan inspiratie.
 • Documenteer literatuur direct.
 • Maak aantekeningen.
 • Verwijs op de gebruikelijke manier.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Leer sneller en beter te leren

10 studietips voor (aankomende) studenten

Scriptie: probleemstelling, vraagstelling en doelstelling

Hoe schrijf je een scriptie? Scriptie schrijven

Bronnen:

Sadrijn, K (1991). Scripties schrijven. Houtem/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.

 

Scriptie schrijven: probleemstelling, vraagstelling en doelstelling

Een duidelijke probleemstelling (of hypothese) en/of vraagstelling zijn belangrijk om de doelstelling van uw scriptie te verduidelijken. Zowel de probleem- en vraagstelling, als de doelstelling zijn dus belangrijke richtingaanwijzers voor het verdere onderzoek(sverslag). In dit artikel wordt getracht aan te geven wat het verschil is tussen de drie stellingen en worden adviezen gegeven voor het formuleren van de drie stellingen.

Verschil tussen de probleemstelling, vraagstelling en doelstelling
Het is lastig om het verschil tussen de probleem- en vraagstelling aan te geven. Vaak is de vraagstelling een concretisering van de probleemstelling. Een vraagstelling vloeit vaak voort uit een probleemstelling. Het verschil tussen de probleem- en vraagstelling kan dus het abstractieniveau zijn. De probleemstelling is abstracter van aard, dan de vraagstelling. Er is echter ook nog een ander verschil. In de puurste zin van het woord is een probleemstelling een stelling die waar, of niet waar is. Waar een vraagstelling een vraag is, is de probleemstelling te beamen of juist niet. Een vraagstelling kun je vaak weer verdelen in een theoretische vraagstelling, empirische vraagstelling en analytische vraagstelling.

 • De theoretische vraagstelling is de vraagstelling die vanuit de theorie, de literatuur te beantwoorden is. Om de theoretische vraagstelling te beantwoorden moet je literatuuronderzoek doen.
 • De empirische vraagstelling is de vraagstelling die vanuit je experiment te beantwoorden is. Om de empirische vraagstelling te beantwoorden moet je een empirisch onderzoek doen.
 • De analytische vraagstelling is te beantwoorden door je theorie te vergelijken met de uitkomsten van je onderzoek, je experiment.

De oplossing voor het probleem in de probleemstelling, of het antwoord op de vraagstelling is vaak de doelstelling van de scriptie en het onderzoek. Naast een voldoende resultaat voor een scriptie, wordt vaak een hoger doel nagestreefd. Dit kan bijvoorbeeld het ontwikkelen van een theorie zijn, of het formuleren van adviezen. Formuleer de probleem en/of vraagstelling concreet. De doelstelling hoeft niet expliciet in de scriptie vermeld te worden, zo lang de schrijver duidelijk weet wat hij/zij met het onderzoek wil bereiken. Binnen toegepast onderzoek uitgevoerd voor een opdrachtgever moet de doelstelling wel worden opgenomen. Vaak is de doelstelling het doen van aanbevelingen aan de betreffende opdrachtgever.

Adviezen bij het schrijven van een probleemstelling, vraagstelling en doelstelling
Zoek naar een algemeen probleem wat aan de lezer te presenteren is.

 • Presenteer het probleem al in één van de eerste alinea’s van de inleiding.
 • Houd met de formulering van de vraag- en probleemstelling rekening met de conclusie’s, doelstelling(en) en thema van de scriptie.
 • Conclusies moeten bij de probleemstelling passen. Je conclusie is een bevestiging, of falsifiering van je probleemstelling
 • Gebruik de probleemstelling als kapstok.
 • Maak duidelijk waarom het probleem belangrijk is.
 • Neem de vrijheid een deelprobleem te belichten.
 • Maak duidelijk dat het deelprobleem is afgeleid van een groter probleem.
 • Het is zinnig om een doelstelling te formuleren.
 • Formuleer kort, bondig en concreet.

Lees ook

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Leer sneller en beter te leren

10 studietips voor (aankomende) studenten

Literatuurverwijzingen (APA) en literatuurlijst scriptie/verslag

Scriptie: het plan van aanpak (PvA), projectplan

Hoe schrijf je een scriptie? Scriptie schrijven

Bronnen:

Sadrijn, K (1991). Scripties schrijven. Houtem/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.
P Verschuren, Doorewaard H (2010) Het ontwerpen van een onderzoek. Boom/Lemma uitgevers

Scriptie schrijven: beschrijven van een empirisch onderzoek

Met een empirisch onderzoek worden gegevens vanuit de werkelijkheid verzameld. Deze gegevens kunnen verkregen zijn uit een experiment, test, vragenlijsten of interviews. Theorievorming is de tegenhanger van empirisch onderzoek. Een scriptie over een empirisch onderzoek bestaat uit de volgende hoofdstukken inleiding, methode, resultaten en (conclusie) discussie. Ook bevat de scriptie een samenvatting en een literatuurlijst. De empirische vraagstelling geeft richting aan het onderzoek.

Indeling van een empirisch onderzoek
De gangbare indeling van een verslag van een empirisch onderzoek is als volgt:

 • Inleiding
 • Methode
 • Resultaten
 • Conclusie en Discussie
 • Literatuur
 • Samenvatting

Op het einde van het verslag wordt een lijst met literatuur weergegeven waarnaar de tekst verwijst. De samenvatting staat op zichzelf en wordt meestal aan het begin van het verslag gegeven. De samenvatting moet los van het verslag gelezen kunnen worden. Elk onderdeel van een scriptie over een empirisch onderzoek wordt kort beschreven.

Inleiding van een scriptie schrijven
In de inleiding wordt de probleemstelling en doelstelling gegeven. De doelstelling hoeft echter niet expliciet gegeven worden. Gebruik in de inleiding een trechterstructuur: werk van algemeen naar specifiek. In de discussie wordt van specifiek naar algemeen gewerkt. Maak snel duidelijk wat de algemene probleemstelling is. Maak duidelijk waarom het probleem relevant is en waarom het een probleem is. Tracht vervolgens te trechteren naar één of meer vraagstellingen, geef hierbij echter wel een motivatie in de vorm van verwijzingen naar relevante literatuur. Naar de meest relevante literatuur verwijzen is voldoende. Binnen de beschrijving van een empirisch onderzoek geeft de empirische vraagstelling richting aan je onderzoek. Ook kan een hypothese (=concrete veronderstelling van de werkelijkheid van de werkelijkheid). Geef in de inleiding nog geen conclusie.

Adviezen voor het beschrijven van een empirisch onderzoek

 • Maak het probleem snel duidelijk.
 • Laat aan de hand van literatuur zien waarom het onderzoek zinvol is.
 • Gebruik de trechtervorm om naar vraagstellingen te gaan.
 • Laat duidelijk het verband met het probleem blijken.
 • Geef zeer kort de onderzoekmethode.
 • Geef aan wat de doelstelling is.
 • Schrijf zakelijk, beknopt en neutraal.

Methode van een scriptie schrijven
In het hoofdstuk Methode, wordt aangegeven wat de opzet en uitvoering van het onderzoek is. De methode moet bij het probleem en de vraagstelling(en) passen. Anderen moeten op basis van de methode het onderzoek opnieuw uit kunnen voeren.

Het hoofdstuk Methode kent een aantal paragrafen:

 • Proefpersonen, beschrijf hoe proefpersonen worden geselecteerd. Hoeveel proefpersonen nodig zijn.
 • Procedure, beschrijf de opzet van het onderzoek en/of testdagen. Hoe ziet het onderzoek er globaal en specifiek uit?
 • Welke technieken zijn er gebruikt? Zijn er nieuwe meetinstrumenten gebruikt?
 • Dataverzameling en –verwerking. Welke statistische technieken zijn er gebruikt?

Adviezen

 • Werk met tussenkopjes.
 • Informeer de lezer over deelnemers, materiaal en opzet (procedure) van het onderzoek.
 • Maak het “wat” en “hoe” duidelijk. Je methode moet reproduceerbaar zijn.
 • Wees beknopt.
 • Afwijkingen kunnen in een bijlage worden vermeld.

Resultaten van een scriptie schrijven
In de resultaten worden de (statistische bewerking van de) verkregen gegevens gegeven. Geef eerst de belangrijkste primaire resultaten weer. De resultaten moeten de conclusie rechtvaardigen. Houd dus geen informatie achter! Er kan gebruik worden gemaakt van tabellen en figuren. Tabellen en figuren moeten echter zeer duidelijk zijn en de tekst ondersteunen en NIET vervangen. Geef tabellen en figuren altijd een naam en nummer.

Adviezen

 • Geef eerst de belangrijkste resultaten.
 • Houd rekening met de conclusies.
 • Laat geen belangrijke resultaten achterwege!
 • Wees efficiënt.
 • Tabellen en figuren zijn hulpmiddelen om de tekst te verduidelijken.
 • Geef tabellen en figuren altijd een naam en nummer.

Conclusie en Discussie van een scriptie schrijven
In de discussie wordt de betekenis van de resultaten beschreven. Ook wordt in de discussie het antwoord op de empirische vraagstelling gegeven. In een discussie kan verwezen worden naar andere onderzoekers. Bevindingen van andere onderzoekers kunnen weerlegd of onderbouwd worden.

Adviezen

 • Maak belangrijke bevindingen duidelijk.
 • Interpreteer de bevindingen.
 • Verbind de bevindingen/conclusie met de probleemstelling.
 • Beschrijf implicaties.
 • Gebruik literatuur.

Literatuur
Deze paragraaf bevat alleen adviezen.

Adviezen

 • De literatuurlijst moet de bronnen weergeven waarnaar in de tekst wordt verwezen.
 • Er bestaan twee veel gebruikte methoden om te verwijzen: de APA-methode en de Vancouvermethode.

Samenvatting scriptie schrijven
De samenvatting geeft zeer kort verslag van het uitgevoerde onderzoek. Geef aldus zeer kort de methode, belangrijkste resultaten en conclusie(s) weer. De meeste wetenschappelijke tijdschriften stellen als eis 100 tot 150 woorden voor de samenvatting (in het Engels abstract). De afstudeerbegeleider kan milder zijn: een halve tot één pagina tekst.

Adviezen

 • De samenvatting moet los van de rest van het verslag te lezen zijn.
 • Wees zeer beknopt.
 • Geef in één zin kern van een hoofdstuk weer.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Leer sneller en beter te leren

10 studietips voor (aankomende) studenten

Literatuurverwijzingen (APA) en literatuurlijst scriptie/verslag

Scriptie: het plan van aanpak (PvA), projectplan

Hoe schrijf je een scriptie? Scriptie schrijven

Bronnen:

Sadrijn, K (1991). Scripties schrijven. Houtem/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.

Scriptie schrijven: literatuurverwijzingen (APA) en literatuurlijst scriptie/verslag

In een scriptie, of verslag is het belangrijk om te verwijzen naar gebruikte literatuur. Het kan echter onduidelijk zijn hoe naar literatuur verwezen moet worden en hoe de literatuurlijst opgesteld moet worden. Bekende methoden om een literatuurlijst op te maken zijn de APA- en de Vancouvermethode. Een scriptie bestaat naast een literatuurlijst ook uit een hoofdstuk inleiding, methoden, resultaten, conclusie, discussie en aanbevelingen. Ook bevat een scriptie een samenvatting en bijlagen.

Voordat de vershillende methoden van verwijzen worden toegelicht, is het zeer belangrijk dat alle literatuur die gebruikt wordt bij een scriptie netjes te archiveren. Dit archiveren kan in een apart bestand worden gedaan. Geef in dat bestand ook aan hoe  de relevante literatuur is gevonden. Zo is de literatuur makkelijk terug te vinden. Hou bijvoorbeeld een apart WORD-bestand bij waarin de gevonden literatuur wordt gearchiveerd.

Twee verschillende methoden van verwijzen (APA- en Vancouvermethode)
Er bestaan vele verschillende methoden om te verwijzen. In dit artikel wordt de APA-methode en de Vancouvermethode beschreven.

APA-methode
De APA-methode wordt met name gebruikt in wetenschappelijke psychologietijdschriften. Wanneer gebruik wordt gemaakt van deze methode dient gebruikte literatuur in de tekst als volgt genoteerd te worden: eerst wordt de achternaam van de auteur en vervolgens het jaartal van publiceren tussen haakjes genoteerd te worden.

Wanneer twee auteurs één publicatie hebben geschreven, worden beide auteurs genoemd. Wanneer drie of meer auteurs één publicatie hebben geschreven, worden bij de eerste verwijzing alle auteurs genoemd. Bij de volgende verwijzing wordt de eerste auteur genoemd, gevolgd door e.a. (en anderen). Wordt in het Engels geschreven, dan wordt de eerste auteur gevolgd door et al.

Wanneer twee auteurs dezelfde achternaam delen, mogen bij uitzondering de voorletters van deze auteurs worden genoemd. Wanneer één auteur meer publicaties in één jaar heeft, wordt het eerste artikel “a” genoemd en het tweede “b”.

Vancouvermethode
Wetenschappelijke tijdschriften op biomedisch gebied gebruiken veelal de Vancouvermethode om te verwijzen naar literatuur. Auteursnamen staan zelden in de tekst van een scriptie waarin gebruik wordt gemaakt van de Vancouvermethode. Om naar literatuut te verwijzen wordt gebruik gemaakt van rangnummers. Aan het eind van de scriptie staat een lijst met literatuur. Elke publicatie wordt voorafgegaan door een cijfer.

Als in de tekst vaker wordt verwezen naar dezelfde publicatie wordt het eerder toegekende nummer gebruikt. In de Vancouvermethode mogen gebruikte tijdschrifttitels worden afgekort. Punten worden in de Vancouvermethode weggelaten. Verder staan jaartallen van publicaties in de literatuurlijst achter de titel van het tijdschrift of achter de uitgever van het boek.

De literatuurlijst van een scriptie, of verslag
In de literatuurlijst hoort alle in de tekst vermelde literatuur te staan. Volgens de APA-methode staan de publicaties in alfabetische volgorde. Volgens de Vancouvermethode staat het eerste aangehaalde artikel bovenaan de literatuurlijst met nummer één.

Bij verwijzing naar een boek, wordt volgens de APA-methode op de volgende manier verwezen:

 • Achternaam auteur.
 • Na een komma de voorletters van genoemde auteur.
 • Jaartal tussen haakjes, gevolgd door een punt.
 • Onderstreepte of gecursiveerde titel van het boek, gevolgd door een dubbele punt.
 • De naam van de uitgever gevolgd door een punt.

Volgens de Vancouvermethode worden alle punten weggelaten en staat het jaartal achter de uitgever van het boek. Een verwijzing naar een artikel lijkt op de verwijzing naar een boek. Bij de verwijzing naar een artikel wordt echter de naam van het tijdschrift onderstreept of gecursiveerd. Verder wordt de uitgever van het tijdschrift niet vermeld.

Er is getracht een kort overzicht te geven hoe een literatuurlijst opgesteld kan worden. Er zijn vele uitzonderingen gegeven op bovenstaande regels. Om de tekst overzichtelijk te houden, is er door de auteur gekozen niet alle uitzonderingen te beschrijven.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

18 bespaartips en een passief inkomen opbouwen

Tien (10) manieren om slimmer te worden

5 tips voor een betere concentratie

Multitasken is onzin, zeven tips om efficient te werken

Bronnen:

Sadrijn, K (1991). Scripties schrijven. Houtem/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.

 

 

Scriptie schrijven: hoe schrijf je een scriptie?

Aan het einde van een HBO en WO-opleiding moet een scriptie over een afstudeeronderwerp geschreven. Hoewel het wetenschappelijke schrijven gedurende de opleiding wel is geoefend, blijft het schrijven van een scriptie lastig. De basis van een goede afstudeerperiode en -scriptie is een goed plan van aanpak. In dit artikel wordt de scriptie-indeling beschreven. Ook wordt beschreven wat in elk hoofdstuk van de scriptie moet worden beschreven.

Een scriptie is kort gezegd een soort verslag van een onderzoek. Dat onderzoek kan zowel een empirisch onderzoek als een literatuuronderzoek zijn. Om goed en deugdelijk onderzoek te doen moet eerst een goed plan van aanpak worden geschreven. In het plan van aanpak staan onder andere alle stappen die de onderzoeker moet gaan volgen.

Indeling van de scriptie
In de scriptie horen de volgende delen/hoofdstukken terug te komen:

 • Omslagpagina
 • Titelblad
 • Voorwoord
 • Samenvatting
 • Inhoudsopgave
 • Inleiding
 • Methoden/werkwijze
 • Resultaten
 • Conclusie
 • Discussie
 • Verklarende woordenlijst
 • Literatuurlijst
 • Bijlagen

Omslagpagina en titelblad
De omslagpagina is de eerste bladzijde van de scriptie. Draag er zorg voor dat de scriptie een pakkende titel heeft, die ook op het onderwerp van de scriptie slaat. Vermeld duidelijk je naam, studentnummer en afstudeerrichting. Op het titelblad worden naast de informatie op de omslag ook de namen en faculteiten van de afstudeerbegeleiders en praktijkbegeleiders vermeld en de datum van afstuderen.

Voorwoord van een scriptie
Het voorwoord wordt eigenlijk als laatste geschreven. Hierin mag je mensen bedanken en vermelden wat de afstudeerperiode heeft betekend voor je. Het voorwoord mag persoonlijk van aard zijn. Het voorwoord is het enige onderdeel van je scriptie wat persoonlijk van aard mag zijn.

Samenvatting van een scriptie
De samenvatting wordt bijna op het laatst geschreven. De samenvatting schrijf je pas, als je alle andere onderdelen van je scriptie hebt afgerond. In de samenvatting wordt kort, bondig en zakelijk de kern van de scriptie beschreven. Beschrijf in je samenvatting in ieder geval de probleemstelling, doelstelling en vraagstelling. Beschrijf daarnaast zeer kort de gebruikte methode, de belangrijkste resultaten en je conclusie. In de samenvatting is het zinnig om de indeling aan te wenden hoe deze ook in de rest van de scriptie is gebruikt. De samenvatting mag niet langer zijn dan 1 pagina. Het is gebruikelijk om naast een Nederlandse samenvatting, ook een Engelse samenvatting (summary of abstract) op te nemen.

Inhoudsopgave van een scriptie
De inhoudsopgave geeft duidelijk aan waar de hoofdstukken zijn te vinden. Schrijf voor de paginanummers geen “pag” of “blz”. Beperk het aantal afkortingen in de scriptie overigens tot een absoluut minimum. Voor hoofdstukken staan normale cijfers. Voor de bijlagen staan Romeinse cijfers. Het is handig om te starten met het schrijven van een inhoudsopgave. Je inhoudsopgave kun je gebruiken als een kapstok voor de rest van je scriptie. Zo kun je zien waar je overal aandacht aan wilt besteden en wat een logische volgorde is.

Inleiding van een scriptie
In de inleiding wordt kort de relevantie en aanleiding van het afstudeeronderwerp gegeven. De relevantie en aanleiding geven aan waarom het zinnig is om aandacht te besteden aan het afstudeeronderwerp. Vervolgens worden de probleemstelling, vraagstelling en doelstelling beschreven. De probleemstelling is ALTIJD een stelling, geen vraag. Je kunt er ook voor kiezen om een hoofdvraagstelling in plaats een probleemstelling te formuleren. Vervolgens kun je op basis van deze hoofdvraagstelling een theoretische vraagstellingempirische vraagstelling en een analytische vraagstelling formuleren. Je doelstelling binnen toegepast onderzoek is meestal het doen van aanbevelingen aan de opdrachtgever. Binnen fundamenteel onderzoek is de doelstelling achter een bepaald mechanisme te komen. Verder geef je in de inleiding aan waar de andere hoofdstukken over gaan.

Methoden/werkwijze van een scriptie
In het hoofdstuk methoden/werkwijze wordt zakelijk de werkwijze en de gebruikte materialen van het onderzoek beschreven. Hier kan men zich verhalen op het plan van aanpak wat eerder bij de start van het onderzoek is opgesteld. Beschrijf duidelijk met welke zoekvragen en in welke zoekmachines en bibliotheken literatuur is gezocht, wanneer een literatuurstudie wordt geschreven. Beschrijf welke meetmethoden gebruikt zijn en welke statistische analyses nodig zijn geweest, wanneer een experimentele studie wordt beschreven. Beschrijf ook waarom je voor bepaalde methoden kiest. Zijn bepaalde methoden beter, gevoeliger om betrouwbare resultaten te krijgen etc… Binnen de methoden beschrijf je dus de validiteit en betrouwbaarheid van bepaalde testen. Binnen het hoofdstuk methoden is het belangrijk dat je onderzoek reproduceerbaar is. Reproduceerbaar en een hoge reproduceerbaarheid betekent dat een andere onderzoeker met jouw gebruikte methoden vergelijkbare resultaten moet krijgen. Wanneer je vragenlijsten of enquetes hebt gebruikt, dan neem je deze op in de bijlagen. Je verwijst echter wel in je hoofdstuk methode naar deze vragenlijsten en enquetes.

Resultaten van een scriptie
In het hoofdstuk resultaten worden de uitkomsten van het onderzoek beschreven. Beschrijf alleen de belangrijkste en opmerkelijkste resultaten. Beschrijf in de eerste plaats de primaire bevindingen en vervolgens de secundaire bevindingen. Overige resultaten kunnen in de bijlagen worden beschreven. Verbindt geen conclusie aan de resultaten. Deze worden in het hoofdstuk “Conclusie” beschreven. Wanneer je figuren en tabellen in je resultaten gebruikt, verwijs hier dan duidelijk naar in je tekst en geeft de figuren en tabellen een duidelijke titel.

Conclusie en discussie van een scriptie
In de conclusie worden de resultaten geïnterpreteerd en aan een beredenering verbonden. De conclusie is echter ook gebaseerd op de beschikbare literatuur over het betreffende onderwerp. Zorg in de conclusie voor een overtuigend betoog.
In de discussie wordt beschreven wat tekortkomingen van het onderzoek zijn en hoe deze in de toekomst opgelost moeten worden. Ook worden in het hoofdstuk discussie suggesties voor verder onderzoek gedaan. Ook kun je in de discussie ingaan op onderzoeken die tot een andere conclusie zijn gekomen, maar waar mogelijk minder goede methoden zijn gebruikt. Tenslotte kun je in de discussie de relevantie voor de praktijk beschrijven.

Verklarende woordenlijst van een scriptie
In de verklarende woordenlijst worden moeilijke woorden en begrippen toegelicht.

Literatuurlijst van een scriptie
In de literatuurlijst worden alle bronnen opgesomd. De gebruikte literatuur kan op de APA- of de Vancouvermethode worden genoteerd. De bronnen kunnen in alfabetische volgorde of op volgorde van verwijzen worden genoteerd.

Bijlagen
De bijlagen worden altijd voorzien van een Romeins cijfer en een duidelijke titel. In de verschillende hoofdstukken moet duidelijk worden verwezen naar de bijlagen.

Tot slot
Tracht zo zakelijk mogelijk te schrijven in de scriptie. Vermijd “je”, “jou”, “ik”, “hij”, “zij”, “ons” etc. Verwijs in je tekst duidelijk naar grafieken, tabellen, de verklarende woordenlijst en bijlagen. Verder wil ik je erg veel succes wensen. Hopelijk heb je iets aan dit artikel gehad.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

Scriptie: probleemstelling, vraagstelling en doelstelling

Literatuurverwijzingen (APA) en literatuurlijst scriptie/verslag

Scriptie: het plan van aanpak (PvA), projectplan

Bronnen:

P Verschuren, Doorewaard H (2010) Het ontwerpen van een onderzoek. Boom/Lemma uitgevers

 

Continue reading Scriptie schrijven: hoe schrijf je een scriptie?

Scriptie schrijven: het plan van aanpak (PvA), projectplan

Afstuderen is meestal de laatste en zwaarste horde die je in een studie moet nemen. Meestal wordt een onderzoek gedaan, waarop wordt afgestudeerd. Onderzoek doen en daarover een scriptie schrijven is een hele opgave. Het schrijven en maken van een goed plan van aanpak (PvA) ook wel projectplan genoemd, zorgt ervoor dat een afstudeerperiode vlekkeloos verloopt. In dit artikel wordt kort beschreven waaraan een plan van aanpak (projectplan) moet voldoen.

Onderdelen van een plan van aanpak (projectplan)
Met een goed plan van aanpak (op basis van een goed plan van aanpak) moet het mogelijk zijn het onderzoek uit te kunnen voeren, zonder extreem veel van het onderzoek af te weten. Het plan van aanpak is als het ware een navigatiesysteem dat je helpt om je doel (het doen van goed onderzoek en een goede scriptie schrijven) te bereiken.
Een plan van aanpak bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Aanleiding en relevantie
 • Doelstelling
 • Probleemstelling
 • Onderzoeksvragen (dit kunnen theoretische, empirische en analytische vraagstellingen zijn)
 • Betrokken partijen
 • Werkwijze
 • Activiteitenplanning
 • Kosten
 • SWOT-analyse
 • Evaluatie

In de volgende paragrafen wordt ingegaan wat in elk deel van het plan van aanpak moet terugkomen.

Aanleiding en relevantie
Beschrijf in de aanleiding waarom je onderzoek wilt gaan doen naar het desbetreffende onderwerp. Dit kan bijvoorbeeld persoonlijke interesse zijn. Zoek je echter een opdrachtgever die je onderzoek moet gaan financieren, dan zal deze niet onder de indruk zijn van persoonlijke motieven. Een opdrachtgever kan wel gevoelig zijn voor de sociale, maatschappelijke en/of economische relevantie van je onderzoek. In een plan van aanpak is het gebruikelijk om de relevantie van je onderzoek te beschrijven.

Doelstelling
In de doelstelling beschrijf je wat je met het onderzoek wilt gaan bereiken. Hierin verwijs je weer terug naar je aanleiding. Binnen een fundamenteel onderzoek is de doelstelling vaak het beter begrijpen van een bepaald mechanisme. Binnen toegepast onderzoek uitgevoerd voor een opdrachtgever is je doelstelling vaak het doen van aanbevelingen.

Probleemstelling
De probleemstelling is het hart van je onderzoek. De probleemstelling tracht je te bevestigen of te ontkrachten, dit ligt aan je eigen visie en de beschikbare wetenschappelijke literatuur. Je probleemstelling is altijd een stelling die met “waar” of “niet waar” is te beantwoorden. Je probleemstelling operationaliseer (splits je uit) je met een aantal onderzoeksvragen.

Onderzoeksvragen
Met je onderzoeksvragen operationaliseer en concretiseer je de probleemstelling. Elke onderzoeksvraag moet antwoord geven op hoe, waarom, wanneer, hoeveel etc? Binnen je hoofdvraagstelling kun je een verdeling maken van een theoretische vraagstellingempirische vraagstelling en analytische vraagstelling.

Betrokken partijen
Beschrijf in dit deel van je plan van aanpak wie allemaal belangrijke partijen zijn in je afstudeerfase. Beschrijf in wat voor organisatie deze personen werkzaam zijn, wat de mailadressen en telefoonnummers zijn van deze personen. Beschrijf ook het soort organisatie waar deze personen werkzaam zijn.

Werkwijze
In het hoofdstuk werkwijze beschrijf je hoe je gaat onderzoeken. Welke meetmethoden ga je aanwenden om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden? Met welke mensen ga je praten? Welke literatuur ga je zoeken en in welke zoekmachines (pubmed, medline, cochrane)? Beschrijf in je plan van aanpak duidelijk welke activiteiten je gaat verrichten en hoeveel tijd je daarvoor nodig hebt. Beschrijf dit per week.
Als je in een duo afstudeert, verdeel dan de activiteiten ook in je plan van aanpak. Ook vermeld je met wie je wanneer gaat praten voor je onderwerp.

Activiteitenplanning
In je activiteitenplanning beschrijf je niet alleen wat je gaat doen, maar ook wanneer en met wie. Met behulp van je activiteitenplanning kun je zien of je onderzoek op schema ligt.

Kosten
In het onderdeel kosten van je plan van aanpak neem je op wat je totale onderzoek gaat kosten. De kosten kun je uitdrukken in geld, maar ook materialen, mankracht, uren etc…

SWOT-analyse
In de SWOT-analyse beschrijf je je sterktes (S van SWOT), zwaktes (Weakness, W van SWOT). Ook beschrijf je de externe kansen (Oppurtunities, O van SWOT) en bedreigingen (Threats, T van SWOT). Ook beschrijf je voor de sterktes en kansen hoe deze bijdragen aan het goed afronden van je onderzoek. Ook beschrijf je welke maatregelen je neemt om de zwaktes en bedreigingen tegen te gaan, om zo je onderzoek goed af te ronden.

Evaluatie
In je evaluatie beschrijf je hoe je gaat evalueren. Beperk je niet tot de evaluatie van je product alleen, maar tracht ook het proces te evalueren en als je in een duo afstudeert, evalueer elkaar dan ook.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

De kracht van discipline en doorzettingsvermogen; discipline zorgt voor succes

Scriptie: probleemstelling, vraagstelling en doelstelling

Hoe schrijf je een scriptie? Scriptie schrijven

Literatuurverwijzingen (APA) en literatuurlijst scriptie/verslag