Tag Archives: probleemstelling

Scriptie schrijven: verslag van een literatuuronderzoek

Net als met een verslag van een empirisch onderzoek start het literatuuronderzoek met een inleiding en eindigt met een discussie. Tevens bevat een literatuuronderzoek een samenvatting en literatuurlijst. Er bestaan twee belangrijke vormen van literatuuronderzoek. In dit stuk wordt kort beschreven hoe een verslag van een literatuuronderzoek er uit kan zien.

Vormen van literatuuronderzoek
Er zijn twee belangrijke vormen van literatuuronderzoek. Het literatuuroverzicht en de theoretische analyse.

Het literatuuroverzicht
Bij een literatuuroverzicht wordt het probleem in de inleiding gegeven en verduidelijkt. Eerder uitgevoerd onderzoek moet objectief worden beschouwd. Verbanden, tegenstrijdigheden, ontbrekende informatie en inconsistenties in de beschreven literatuur moet worden beschreven. Er moeten suggesties worden gegeven voor vervolgonderzoek. Heeft het literatuuronderzoek de vorm en opzet van een literatuuroverzicht, dan wordt met name de huidige stand van zaken weergegeven.

De theoretische analyse
De theoretische analyse kent overeenkomsten met het literatuuroverzicht. In een theoretische analyse moet echter de bestaande theorie worden bijgesteld, verfijnd, ontwikkeld of ontkracht worden. Bij beide vormen moeten de gegevens echter duidelijk worden geordend. Heeft het literatuuronderzoek de vorm en opzet van een theoretische analyse, dan moeten suggesties gedaan worden om de gangbare theorie bij te stellen.

De inleiding van een literatuuronderzoek
In de inleiding van een literatuuronderzoek moet de probleemstelling worden gegeven. Het probleem mag van algemeen naar specifiek worden beschreven. Om op deelproblemen in te gaan, mag gebruik worden gemaakt van onderzoeksvragen. Hierin moet echter wel de relatie met het hoofdprobleem naar voren komen.

Wanneer de methode kort beschreven kan worden, dan mag deze in de inleiding beschreven worden. Wanneer dit echter niet het geval is, dan moet de methode in een apart hoofdstuk van de scriptie of bij aanvang van elk nieuw deelprobleem worden beschreven. Omdat het literatuuronderzoek geen vaste indeling kent, is het zeer verstandig een leeswijzer te gebruiken. De leeswijzer moet in de inleiding worden gegeven. De leeswijzer is een opsomming van de opbouw van het literatuuronderzoek.

Adviezen

 • Formuleer de probleemstelling in de inleiding.
 • Maak gebruik van trechtervormige redeneringen.
 • Als de methode kort beschreven kan worden, doe dat dan in de inleiding.
 • Maak gebruik van een leeswijzer.

De discussie van een literatuuronderzoek
De discussie van een literatuuronderzoek is een spiegelbeeld van de inleiding. In de discussie wordt van specifiek naar algemeen geredeneerd. Bevindingen worden in een steeds breder kader gezet. In de discussie wordt tevens beschreven of het probleem uit de inleiding is opgelost.
Omdat overal in het literatuuronderzoek bevindingen en interpretaties worden gedaan, heeft dit gevolgen voor de naamgeving van het laatste hoofdstuk. Het laatste hoofdstuk kan ook “Discussie en aanbevelingen” worden genoemd, omdat ook suggesties voor vervolgonderzoek kunnen worden gegeven. Naast aanbevelingen voor vervolgonderzoek, mogen in een praktijkgericht toegepast onderzoek ook aanbevelingen voor de praktijk worden gedaan.

De literatuurlijst van een literatuuronderzoek
Net zoals bij een verslag van een empirisch onderzoek worden slechts de boeken en artikelen in de literatuurlijst gegeven, waarnaar in de tekst wordt verwezen. Een literatuurlijst kan op de APA-methode, of Vancouvermethode worden opgezet.

De samenvatting van een literatuuronderzoek
De samenvatting moet los van de hoofdtekst gelezen kunnen worden. Probleemstelling, wijze van redeneren en conclusies moeten kort worden beschreven. Tevens moet de doelstelling van het literatuuronderzoek expliciet in de samenvatting worden gegeven.

Algemene adviezen

 • Een literatuuronderzoek is een redenering. Laat dus duidelijk zien hoe wordt geredeneerd.
 • Geef in de inleiding de probleemstelling. Laat zien hoe de gebruikte en geanalyseerde literatuur de oplossing geeft voor het probleem.
 • Trechter in het begin en eind van het verslag.
 • Belicht het probleem vanuit verschillende invalshoeken.
 • Gebruik een leeswijzer; maak duidelijk wat, wanneer wordt gedaan.
 • Laat regelmatig in het verslag zien wat er nu is bereikt.
 • Voor een grotere samenhang kunnen deelproblemen worden gepresenteerd.
 • Gebruik hoofdstuktitels om de lezer te leiden.

Lees ook:

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Scriptie: probleemstelling, vraagstelling en doelstelling

Hoe schrijf je een scriptie? Scriptie schrijven

Literatuurverwijzingen (APA) en literatuurlijst scriptie/verslag

Scriptie: het plan van aanpak (PvA), projectplan

Bronnen:

Sadrijn, K (1991). Scripties schrijven. Houtem/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.

Scriptie schrijven: probleemstelling, vraagstelling en doelstelling

Een duidelijke probleemstelling (of hypothese) en/of vraagstelling zijn belangrijk om de doelstelling van uw scriptie te verduidelijken. Zowel de probleem- en vraagstelling, als de doelstelling zijn dus belangrijke richtingaanwijzers voor het verdere onderzoek(sverslag). In dit artikel wordt getracht aan te geven wat het verschil is tussen de drie stellingen en worden adviezen gegeven voor het formuleren van de drie stellingen.

Verschil tussen de probleemstelling, vraagstelling en doelstelling
Het is lastig om het verschil tussen de probleem- en vraagstelling aan te geven. Vaak is de vraagstelling een concretisering van de probleemstelling. Een vraagstelling vloeit vaak voort uit een probleemstelling. Het verschil tussen de probleem- en vraagstelling kan dus het abstractieniveau zijn. De probleemstelling is abstracter van aard, dan de vraagstelling. Er is echter ook nog een ander verschil. In de puurste zin van het woord is een probleemstelling een stelling die waar, of niet waar is. Waar een vraagstelling een vraag is, is de probleemstelling te beamen of juist niet. Een vraagstelling kun je vaak weer verdelen in een theoretische vraagstelling, empirische vraagstelling en analytische vraagstelling.

 • De theoretische vraagstelling is de vraagstelling die vanuit de theorie, de literatuur te beantwoorden is. Om de theoretische vraagstelling te beantwoorden moet je literatuuronderzoek doen.
 • De empirische vraagstelling is de vraagstelling die vanuit je experiment te beantwoorden is. Om de empirische vraagstelling te beantwoorden moet je een empirisch onderzoek doen.
 • De analytische vraagstelling is te beantwoorden door je theorie te vergelijken met de uitkomsten van je onderzoek, je experiment.

De oplossing voor het probleem in de probleemstelling, of het antwoord op de vraagstelling is vaak de doelstelling van de scriptie en het onderzoek. Naast een voldoende resultaat voor een scriptie, wordt vaak een hoger doel nagestreefd. Dit kan bijvoorbeeld het ontwikkelen van een theorie zijn, of het formuleren van adviezen. Formuleer de probleem en/of vraagstelling concreet. De doelstelling hoeft niet expliciet in de scriptie vermeld te worden, zo lang de schrijver duidelijk weet wat hij/zij met het onderzoek wil bereiken. Binnen toegepast onderzoek uitgevoerd voor een opdrachtgever moet de doelstelling wel worden opgenomen. Vaak is de doelstelling het doen van aanbevelingen aan de betreffende opdrachtgever.

Adviezen bij het schrijven van een probleemstelling, vraagstelling en doelstelling
Zoek naar een algemeen probleem wat aan de lezer te presenteren is.

 • Presenteer het probleem al in één van de eerste alinea’s van de inleiding.
 • Houd met de formulering van de vraag- en probleemstelling rekening met de conclusie’s, doelstelling(en) en thema van de scriptie.
 • Conclusies moeten bij de probleemstelling passen. Je conclusie is een bevestiging, of falsifiering van je probleemstelling
 • Gebruik de probleemstelling als kapstok.
 • Maak duidelijk waarom het probleem belangrijk is.
 • Neem de vrijheid een deelprobleem te belichten.
 • Maak duidelijk dat het deelprobleem is afgeleid van een groter probleem.
 • Het is zinnig om een doelstelling te formuleren.
 • Formuleer kort, bondig en concreet.

Lees ook

Loop geen inkomsten mis, schrijf over hobby, werk of studie en verdien extra inkomsten!

Leer sneller en beter te leren

10 studietips voor (aankomende) studenten

Literatuurverwijzingen (APA) en literatuurlijst scriptie/verslag

Scriptie: het plan van aanpak (PvA), projectplan

Hoe schrijf je een scriptie? Scriptie schrijven

Bronnen:

Sadrijn, K (1991). Scripties schrijven. Houtem/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.
P Verschuren, Doorewaard H (2010) Het ontwerpen van een onderzoek. Boom/Lemma uitgevers